חוזה עבודה / הסכם עבודה

 

מידע משפטי מקיף אודות הסכם עבודה - תוקף ההסכם, חוסר בפרטים, שינוי פרטים הפרות ועוד... פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי הדין באתר ...

חוזה עבודה / הסכם עבודה

חוזה עבודה


חוזה עבודה הינו חוזה אשר מטרתו להסדיר את זכויותיו וחובותיו של העובד אל מול מעסיקו. סוגיית חוזה העבודה איננה "נהנית" מחוק פרטני וספציפי, ועל כן חוזי העבודה נבחנים בהתאם לדיני החוזים הכלליים. למעשה, מטרתו העיקרית של חוזה העבודה הינה להגן על הצדדים מפני מחלוקות עתידיות ועל כן ישנה חשיבות של ממש לניסוח חוזה העבודה, קל וחומר בסעיפים "פרובלמאטיים" כגון אי תחרות, שעות נוספות, פרמיות, בונוסים וכדומה.


מה כולל חוזה העבודה?


כאמור, חוזה עבודה מאפיין את תנאי העבודה הספציפיים ועל כן ישנם סוגים שונים לחוזי עבודה במשק הישראלי. עם זאת, ניתן בהחלט למנות מספר פרמטרים אשר סביר להניח כי יימצאו בכל חוזה וחוזה. לדוגמא, פרטי הצדדים (שם העובד, שם החברה, מספרי זהות, מספרי עסק וכדומה), הגדרת התפקיד (משימות העובד, היקף העבודה, אחריות נוספת וכו'), הגדרת השכר (אופן תשלום השכר, שכר בשעות נוספות וכדומה), וזכויות נלוות (זכויות סוציאליות מכוח החוק וזכויות עבודה המורחבות מעבר למינימום החוקי. לדוגמא, לקבוע כי העובד יהיה זכאי ליותר ימי חופשה מהמגיע לו, או לקבוע כי העובד יהיה זכאי מדי שנה ל"משכורת 13).

 

      קראו עוד בתחום:

 

חוזה עבודה יכול לכלול גם סעיפים נוספים מיוחדים "המגנים" למעשה על המעסיק. לדוגמא: סעיף אי תחרות האוסר על העובד להתחרות במעביד במקביל להיותו שכיר ובמשך תקופת צינון מעת סיום עבודתו, סעיף תקופת מינימום אשר נועד לחייב את העובד לעבוד תקופה מסוימת (לדוגמא, חצי שנה לפחות) כאשר הפרת ההתחייבות תגרור תשלום קנס, סעיף התחייבות על שמירת סודיות בנוגע למידע פנימי של החברה וכדומה.


הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה


מלבד חוזה העבודה, חלים על כל עובד בישראל גם דיני העבודה הישראליים כגון שכר מינימום, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, דמי הבראה, דמי מחלה, חופשה שנתית וכדומה. חוזה העבודה איננו יכול לפגוע בזכויות קוגנטיות אלה, וגם אם העובד חתם על כך בכתב ובמפורש, אין נפקות לסעיפים המרעים את תנאי עבודתו של העובד מהמינימום החוקי. לעיתים, חלים על הצדדים גם הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ספציפיים אשר מעניקים לעובד זכויות ביתר מהמגיע לו לפי חוק. גם במקרים אלה, חוזה העבודה איננו יכול לשבת בסתירה להסכם קיבוצי או צו הרחבה. פגיעה בזכויותיו של עובד במסגרת חוזה עבודה אישי, איננה קבילה.


סוגי חוזה עבודה


ישנם שלושה סוגים של חוזי עבודה המוכרים במשפט הישראלי. כל אחד מהחוזים הנ"ל מקפל בתוכו יתרונות וחסרונות, הן מבחינת המעסיק, הן מבחינת העובד והן במקרים בהם הצדדים נאלצים לכתת רגליהם לערכאות המשפטיות. יצוין פעם נוספת, ככל שחוזה העבודה ברור ומפורט יותר, וככל שהצדדים מבינים את משמעויותיו בעת החתימה, כך גובר הסיכוי כי ייחסך מהם המאבק המשפטי.


חוזה לתקופה בלתי מוגבלת – מרבית העובדים בישראל מועסקים בחוזה לתקופה בלתי מוגבלת. מדובר למעשה בחוזה עבודה אשר מעגן את תנאי ההעסקה וזכויות העובד, ואין הוא קובע תקופת יעד לפקיעתו. סיום חוזה לתקופה בלתי מוגבלת יהיה על ידי התפטרות או פיטורים. לעיתים, חוזה זה משתנה מפעם לפעם ומתמלא מחדש בתוכן מתוך הסכמות הדדיות או הסכמים קיבוציים. סוגיות נפוצות אשר משתנות בחוזים אלו הן שכר, תפקיד, תנאים (רכב למשל) וכדומה.


חוזה לתקופה מוגבלת – חוזה לתקופה מוגבלת כשמו כן הוא, חוזה עבודה המוגבל בזמן. עם זאת, חשוב לדעת כי במידה ומדובר בתפקיד אשר איננו מוגבל בזמן, והחוזה מתחדש מתקופה לתקופה, אזי עסקינן בחוזה לתקופה בלתי מוגבלת. (לדוגמא, חידוש חוזה לתקופה מוגבלת מדי חצי שנה או שנה). חוזה לתקופה מוגבלת מאפיין העסקה של עובד מחליף, העסקה בתקופת הקיץ, העסקה לשם פרויקט וכדומה.

 

המעסיק איננו צריך להציג בפני העובד עילה לפיטוריו עם תום התקופה המוגבלת בחוזה. עם זאת, חשוב לדעת כי חוזה לתקופה מוגבלת איננו מאפשר למעסיק לפעול כרצונו. לדוגמא, מעסיק אינו רשאי להעסיק עובדים לתקופה מוגבלת על מנת להימנע מצבירת ותק על ידי העובדים. במידה והעובד מועסק תחת חוזה לתקופה מוגבלת במשך שנה לפחות, והמעסיק איננו מעוניין לחדש את החוזה, אזי עליו לשלם לעובד פיצויי פיטורים.


חוזה למשימה מסוימת – חוזה עבודה למשימה מסוימת הינו חוזה עבודה אשר נועד להעסיק את העובד לשם מטרה ספציפית. דוגמא "קלאסית" לכך הינה חוזה לתקופת התמחות (למשל של רופא או עורך דין).
 

הפרת חוזה עבודה

 

בדומה לכל חוזה, גם חוזה עבודה אפשר להפר. הפרת חוזה עבודה יכולה לבוא לידי ביטוי בפיצויים במסגרת תביעה של הצד אשר נפגע מההפרה. יודגש כי הפרתו של חוזה עבודה יכול שתהיה על ידי המעביד (הרעת תנאים, פיטורים ללא הודעה מוקדמת כמוסכם בחוזה, תשלום שכר שלא כמוסכם בחוזה ועוד) או על ידי העובד (הפרת אי שמירת סודיות, הימנעות מעמידה במשימות אשר הוא חויב בהן בחוזה וכדומה).

 

הזכות לפיצויים במקרה של הפרת חוזה נובעת מחוק החוזים (תרופות). ראשית, יש להוכיח הפרת חוזה. שנית, הצד אשר נפגע מהפרת החוזה צריך להוכיח את היקף הנזק ומידתו, ולאחר מכן את הקשר הסיבתי אשר בין הנזק ובין הפרת החוזה.

 


הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

מאמרים נוספים בתחום
תוקף החוזה העבודה

מה תוקפו של חוזה עבודה? כיצד יפרש בית המשפט את החוזה במקרה של תביעה? 

שינוי חוזה עבודה

האם המעביד יכול לבצע בחוזה העבודה שינוי באופן חד צדדי או שעליו לקבל את הסכמת העובד לשינוי? 

תנאי עבודה בכתב - חובה מכוח חוק

פעמים רבות, מוגשות תביעות של עובדים שאינם מועסקים על פי חוזה בכתב, כנגד המעביד, בדרישה לתשלום בגין תנאי עבודה שהובטחו עם קבלתם לעבודה, ואשר מעולם לא ניתנו על ידי המעביד. 

חוסר פרטים- הסכם עבודה

מה קורה כאשר חסר בחוזה פרט מסוים כיצד אנו משלימים אותו?  

הגבלות על עובדים

מה תקפות חוזה עבודה בין עובד ומעביד כאשר יש תניה בדבר אי-תחרות? מה לגבי סודיות או תקופת צינון?  

זכות השימוע בחוזה עבודה לתקופה קצובה

האם עובד אשר הועסק בחוזה לתקופה קצובה זכאי לשימוע לפני פיטוריו? מהו היקפה של זכות השימוע לה זכאים עובדים אלו? 

מה הפירוש הנכון לחוזה העבודה בין העובד למעסיק?

גולן פיתח פרקטיקה שהוא הולך הביתה כאשר הוא מסיים את העבודה. חוזה העבודה לא כתוב ולא מפורט מהו היקף העבודה שעל גולן לבצע. כל פעם שגולן היה יוצא מהעבודה מוקדם יותר, המעסיק לא היה אומר דבר.  

מהם הסעדים להם זכאי עובד עקב הפסקת חוזה העבודה עימו שלא כדין?

פיטורים שנעשו שלא כדין מזכים את העובד בפיצויים, אך הקביעה השיפוטית בדבר העדר יסוד משפטי למעשה הפיטורים אינה מחזירה, כלשעצמה, את יחסי עובד והמעביד לקדמותם... 

האם הוראה לעובד לא להגיע לעבודה היא הפרת חוזה?

האם הוראה לעובד לא להגיע לעבוד בעוד שכרו ממשיך להיות משולם מהווה הפרת חוזה העבודה? 

בחירת עורך דין דיני עבודה, ייצוג עובדים, מעבידים

חיפשת עורך דין העוסק בתחום העובדה? איך לדעת מי המתאים ביותר לטיפול בעניינך? 

חישוב פיצויי פיטורין

איך יחושבו פיצויי פיטורין ? השיטה הבסיסית לחישוב פיצויי פיטורין ... 

זכויות מגן - האם אפשר לוותר?

אכיפת חוקי המגן מוטל על הממונה לחוקי המגן בעבודה במשרד התמ"ת. עם זאת, מספר הפקחים במשרד התמ"ת אינו מספיק על מנת למנוע הפרת חוקי מגן בכל בתי העסק בישראל. בתי הדין לעבודה כבר קבעו כי אין לייחס חשיבות לסעיפים בהסכמי עבודה אשר בהם מוותר עובד, לכאורה, על זכויות המגיעות לו מכורח חוגי המגן... 

הסכם קיבוצי בין עובדי סינמטק ירושלים לבין הנהלת הסינימטק

על פי ההסכם, העובדים יהיו זכאים להעלאה של כ-15% במשכורותיהם וכן להשוואת תנאי העסקתם לתנאים של עובדי מדינה... 

פיצויים לעובד אשר לא קיבל תנאי העסקה בכתב

במסגרת הצעת חוק אשר התקבלה בכנסת ביום חמישי האחרון (4.8), נקבע כי מעסיק אשר לא יפרט את תנאי העסקתו של העובד בכתב עלול למצוא עצמו משלם פיצויים לעובד בסך 15,000 שקלים... 

האם אי גילוי הריון מהווה חוסר תום לב לקראת חתימת חוזה עבודה?

הגננות לא גילו את דבר הריונן בזמן קבלתן לעבודה,האם מהווה חוסר תום לב במו"מ לקראת חתימת חוזה ואף הטעיה? 

שינוי חד-צדדי של חוזה העבודה כאשר אין הסכמה בין הצדדים

חוזה עבודה אישי, לתקופה בלתי קצובה אינו חוזה לעולמי עד. ההנחה היא, כי משלא נקבע בחוזה האישי מועד לסיומו, בידי כל אחד מהצדדים לחוזה, הפועל בתום לב, להביאו לידי סיום במתן הודעה, ובלבד שיינתן זמן סביר לסיום החוזה.  

הכשרת עובד ועבודה אצל מתחרה

הגבלת חופש העיסוק של העובד עקב הכשרה שקיבל ע"י המעסיקה, האמנם? 

הסכם פרישה עם פיצויי פיטורין מוגדלים ולהגבלת חופש העיסוק

במסגרת העסקתו נחתם בין הצדדים הסכם פרישה ובו נקבע מועד סיום עבודתו של שמעון ונקבע כי החברה תשלם לשמעון פיצויי פיטורין מוגדלים, מעבר לחובה החוקית. שמעון הפר את תקופת הצינון שנקבעה בהסכם הפרישה והחל לעבוד אצל חברה מתחרה - מאגמא. 

חובת הגילוי בחוזה עבודה

מהי חובת הגילוי בחתימה על חוזה עבודה? האם יש לספר הכל ומהו האיזון הראוי בין האינטרס של העובד... 

ביטול חוזה עבודה טרם תחילת העבודה בפועל

סוגיה זו מטרידה עובדים רבים במשק הישראלי מדי שנה, קל וחומר כאשר מעבידים נמצאים תחת שצף קורות החיים ועושים ראיונות רבים מדי יום... 


חיפשת עורך דין? לתאום פגישת יעוץ בעלות מוזלת לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


היצטרפו אלינו בפייסבוק