www.ovdim.org.il

הלנת פיצויי פיטורים - מהו המועד לתשלום פיצויי פיטורים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 27 דירוגים בציון ממוצע: 4.5 מתוך 5

מהו המועד לתשלום פיצויי פיטורים?

באשר למועד לתשלום פיצויי פיטורים, קובע סעיף 20 (א) לחוק הגנת השכר כדלקמן:

המועד לתשלום פיצויי פיטורים לגבי עובד או מי שזכאי לפיצויי פיטורים מכוחו - המאוחר שבין המועדים האלה:

 

  • יום הפסקת יחסי עובד ומעביד.
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החלה על העובד.
  • אם נקבעה, על פי חוזה עבודה או הסכם אחר, זכות לפיצויי פיטורים העודפת על זו הקבועה בחיקוק, בהסכם קיבוצי, בהסדר קיבוצי אחר או בצו הרחבה - היום שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על פי אותו חוזה עבודה או הסכם, ואם לא נקבע יום כאמור והזכות כאמור נקבעה לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד - היום שבו נקבעה הזכות.
  • אם נקבעה, על פי הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה, זכות לפיצויי פיטורים לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד ולא נקבע מועד לתשלומם - היום שבו נקבעה הזכות.
  • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד או במילוי תנאי במשך תקופה מסויימת שלאחר אותו יום - יום מילוי התנאי האמור או יום תום התקופה האמורה, לפי הענין".

 

הלנת פיצויי פיטורים, אימתי?

 

סעיף 20(ב) לחוק הגנת השכר, קובע לגבי הלנת פיצויי פיטורים, כי:

יראו פיצויי פיטורים כמולנים אם לא שולמו תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם; פיצוי הלנת פיצויי פיטורים יהיה כדלקמן:

 

  • שולמו פיצויי הפיטורים בתקופה שבין היום הששה עשר לבין היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם - הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו.
  • שולמו פיצויי הפיטורים לאחר היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם - הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבו לא שולמו פיצויי הפיטורים. בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.

 

בנוסף, סעיף 20(ד) לחוק קובע:

"הוראות סעיפים 17א, 18 ו-19 יחולו, בשינויים המחוייבים, לגבי הלנת פיצויי פיטורים כאילו היא הלנת שכר, ואולם בית-דין אזורי יהיה מוסמך להפחית או לבטל פיצוי הלנת פיצויי פיטורים, כאמור בסעיף 18, אף אם פיצויי הפיטורים לא שולמו עקב אחד מאלה:

 

  • חילוקי דעות בדבר עצם הזכות לפיצויי פיטורים, שיש בהם ממש לדעת בית-הדין.
  • חילוקי דעות בדבר המועד שבו נפסקו יחסי עובד ומעביד.
  • הזכאי לקבלת פיצויי הפיטורים לא מסר למעביד לפי דרישתו פרטים הנוגעים לעובד או לזכאי כאמור והדרושים לענין קביעת הזכות לפיצויי הפיטורים או שיעורם".

 

הפחתת פיצוי הלנת שכר

 

סעיף 18 לחוק, אליו מפנה סעיף 20(ד) לעיל, קובע:

"בית-דין אזורי רשאי להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכח כי שכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או בגלל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש, לדעת בית הדין האזורי, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו".

לבית הדין סמכות להפחית ואף לבטל כליל את החיוב בפיצויי הלנה, על יסוד הנסיבות הקבועות בסעיפים 20(ד) או 18 לחוק הגנת השכר.

 

כיצד מכריע בית הדין?

הפסיקה שדנה בסוגיה זו הכירה בשורה של שיקולים נוספים שיש לקחת בחשבון במסגרת הסמכות להפחתת או שלילת פיצויי הלנה, ונקבע כי פסיקת פיצויי הלנה היא בשיקול דעת ביה"ד, כי בהפעלת שיקול דעת זה צריך ביה"ד להביא בחשבון מחד את מטרת פסיקת פיצויי ההלנה – הרתעת מעבידים מלהלין שכרם של עובדים, ומאידך את שיעורם הגבוה של פיצויים אלה, שהביא לכך שכונו ע"י הפסיקה "סנקציה מעין עונשית".

אי לכך, נקבע כי על ביה"ד למצוא את האיזון הנכון בין גורם ההרתעה מחד לבין הטלת מעמסה בלתי פרופורציונית על המעסיק, ודוק, ספק ביחס למגמה זדונית של המעסיק בעיכוב תשלום, צריך להתפרש לקולה, כלומר הנטייה היא לפסוק פיצויי הלנה מופחתים, אך הכל בהתאם לנסיבות.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.