www.ovdim.org.il

מדרגות מס הכנסה: כיצד מחושבות מדרגות המס?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מדרגות מס היא שיטה לחישוב סכום המס המוטל על הכנסות, בהתאם לשיטת המיסוי הנהוגה בארץ. על פי שיטה זו, ככל שההכנסה גבוהה יותר, כך יוטל שיעור מס גבוה יותר, כאשר מדי שנה מתעדכנות מדרגות מס הכנסה ולפיהן נקבע גובה המס בהתאם לגודל ההכנסה ולנתונים נוספים.


מדרגות המס נקבעות בפקודת מס הכנסה על ידי הכנסת. הנתונים המשפיעים על קביעת המדרגות הם המצב הכלכלי והחברתי בארץ והשפעת השינוי על תקציב המדינה, כך שמדי שנה מתעדכנים הסכומים שבמדרגות המס בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן בשנה שעברה. במקרים מסוימים זכאים עובדים שכירים להחזרי מס, וכן עובדים שכירים ועצמאים יכולים להיות זכאים למענק עבודה, שהוא מענק הכנסה או מס הכנסה שלילי, וכן, לנקודות זיכוי ממס הכנסה


שיעורי של מדרגות המס לשנת 2019 הם:


 • לבעלי הכנסה שנתית עד 75,720 שקלים, המשתכרים בחודש עד 6,310 שקלים, שיעור המס הוא 10%.
 • לבעלי הכנסה שנתית בסך 75,721 שקלים עד 108,600 שקלים, המשתכרים בחודש בין 6,311 שקלים עד 9,050 שקלים, שיעור המס הוא 14%.
 • לבעלי הכנסה שנתית הנעה בין 108,601 שקלים עד 174,360 שקלים, המשתכרים בחודש בין 108,601 שקלים עד 174,360 שקלים, שיעור המס הוא 20%.
 • לבעלי הכנסה שנתית הנעה בין 174,361 שקלים עד 242,400 שקלים, המשתכרים בחודש בין 14,531 ששקלים עד 20,200 שקלים, שיעור המס הוא 31%.
 • לבעלי הכנסה שנתית הנעה בין 242,401 שקלים עד 504,360 שקלים, המשתכרים בחודש בסך 20,201 שקלים עד 42,030 שקלים, שיעור המס הוא 35%.
 • לבעלי הכנסה שנתית הנעה בין 504,361 שקלים עד 649,560 שקלים, המשתכרים בחודש בסך 42,031 שקלים עד 54,130 שקלים, שיעור המס הוא 47%.
 • לבעלי הכנסה שנתית המרוויחים 649,561 שקלים ומעלה, המשתכרים בחודש בסך 54,131 שקלים ומעלה, שיעור המס הוא 50%.


הכנסות מיגיעה אישית


פקודת מס הכנסה מבדילה בין הכנסות מיגיעה אישית לבין הכנסות שאינן מיגיעה אישית. הכנסות מיגיעה אישית כוללות הכנסה מעבודה כעצמאי או כשכיר, הכנסה מקצבה, מאנונה שהיא זרם קבוע של תשלומים כספיים כולל היוון קצבה.


תיקון לפקודת מס הכנסה קובע כי הכנסה מיגיעה אישית כוללת: קצבה המשתלמת ממעביד לשעבר, קצבה המשתלמת מקופת גמל לקצבה מהעבודה, או מכוח חברות במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקצבה הייתה רוב הכנסתו החייבת מיגיעה אישית.


הכנסה מיגיעה אישית כוללת גם קצבת שאירים, קצבת אובדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, קצבה חבת מס מהמוסד לביטוח לאומי, מענק שהתקבל עקב פרישה או עקב מוות, וכן סכום המתקבל עקב היוון קצבה מהקצבאות וסכום המתקבל מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד.


מדרגות מס להכנסה שאינה מיגיעה אישית


מדרגות מס להכנסה שאינה מיגיעה אישית, שהיא הכנסה שמקורה בנכסים או בהשקעות, כמו ריבית, דיבידנד, רנטה, או רווחי הון, מחושבים נכון לשנת 2019, באופן הבא: לאדם בן 60 ומעלה, שמלאו לו 60 במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית.


נכון לשנת 2019, לאדם שטרם מלאו לו 60, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית, מחושבות באופן הבא:


 • לבעלי הכנסה שנתית עד 242,400 שקלים והכנסה חודשית עד 20,000 שקלים, שיעור המס 31%.
 • לבעלי הכנסה שנתית הנעה בין 242,401 שקלים עד 504,360 שקלים והכנסה חודשית של 20,001 שקלים עד 42,030 שקלים, שיעור המס 35%.
 • לבעלי הכנסה שנתית הנעה בין 504,361 שקלים עד 649,560 שקלים והכנסה חודשית בסך 42,031 שקלים עד 54,130 שקלים שיעור המס 47%.
 • לבעלי הכנסה שנתית בסך 649,561 שקלים ומעלה והכנסה חודשית בסך 54,131 שקלים, שיעור המס 50%.

 


 
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.