www.ovdim.org.il

מה עדיף הסכם קיבוצי או חוזה אישי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 9 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

תוכנם של יחסי העבודה בין עובד למעביד נשאב ממקורות נורמטיביים שונים: חקיקת המגן של דיני העבודה, חוזי עבודה אישיים בין עובד למעביד וכן הסכמים קיבוציים. לפי חוק הסכמים קיבוציים מ-1957, הסכם קיבוצי הוא הסכם בין מעביד או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים, אשר נרשם בהתאם להוראות החוק ועוסק בלפחות חלק מהנושאים הבאים: קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי עבודה, יחסי עבודה וכן זכויות וחובות של הצדדים להסכם, דהיינו ארגון העובדים והמעביד או ארגון המעבידים.

 

עיגון מעמד ההסכם הקיבוצי בחוק מהווה ביטוי להכרה ולחשיבות המרכזית של זכות העובדים להתאגד. אפשרות העובדים להתאגד בארגון עובדים תורמת לאיזון פערי הכוחות בין עובדים למעבידים. ביחסי העבודה, עובד נתפס כצד החלש אל מול המעביד, אולם אין מעמדו של עובד אחד כמעמדם של עובדים רבים, מאורגנים ומיוצגים. על כן ארגוני העובדים הם בעלי כוח מיקוח רב יותר מול המעביד, מאשר העובד הבודד.

 

קיימים שני סוגי הסכמים קיבוציים:

 

הסכם קיבוצי מיוחד

 

הסכם קיבוצי מיוחד הוא הסכם שנעשה בין ארגון עובדים יציג במקום עבודה מסוים לבין המעביד הספציפי או ארגון המעבידים המייצג את אותו המעביד. תחולת ההסכם תהיה לגבי הצדדים להסכם (ארגון העובדים היציג והמעביד) וכן לגבי העובדים באותו מקום העבודה, גם אם אלה אינם מיוצגים על ידי ארגון העובדים. על מנת שההסכם ייחשב להסכם קיבוצי מיוחד, על ארגון העובדים היציג לייצג לפחות משליש העובדים אשר עליהם יחול ההסכם, וכן על אותו ארגון לייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים עליהם יחול ההסכם, לכל הפחות לאותו עניין.

 

הסכם קיבוצי כללי

 

הסכם קיבוצי כללי הוא הסכם בין ארגון עובדים יציג של ענף עבודה מסוים או של אזור מסוים לבין ארגון מעבידים באותו ענף או אזור, כאשר תחולת ההסכם תהיה לגבי כל העובדים באותו ענף העבודה או אותו האזור. כדי שההסכם ייחשב כהסכם קיבוצי כללי, על ארגון העובדים היציג להיות ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים, עליהם יחול ההסכם.

 

כאמור, החוק דורש כי ארגון העובדים בשני סוגי ההסכמים הקיבוציים, יהיה הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים עליהם יחול ההסכם. עם זאת, במידה ולאחר כריתת ההסכם, חל שינוי בארגון העובדים שהיה צד לו כך שכבר אינו עונה על הדרישות – אין בכך כדי לשנות את תנאי ההסכם הקיבוצי. באופן דומה, גם אם מתרחש שינוי מעבידים במקום העבודה בו חל ההסכם הקיבוצי, רואים במעביד החדש כמעביד שעליו חל ההסכם הקיבוצי.

 

הסכם קיבוצי – דרישות טכניות - צורניות

 

חוק הסכמים קיבוציים דורש כי הסכם קיבוצי ייעשה בכתב. כן, החוק מאפשר ליצור הסכם קיבוצי מיוחד באמצעות הצטרפות להסכם קיבוצי קיים. במצב כזה, נדרשת חתימה על כתב הצטרפות. כאמור, הסכם קיבוצי הינו הסכם אשר נרשם לפי דרישות החוק. חוק הסכמים קיבוציים דורש כי העתקו של כל הסכם קיבוצי או כתב הצטרפות יוגשו לשר העבודה או למי ששר העבודה מינה לשם כך – לצורך רישום. כל ההסכמים הקיבוציים מרוכזים אצל רשם ההסכמים הקיבוציים ומפורסמים באתר האינטרנט של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (התמ"ת). החוק מאפשר לצדדים להסכם קיבוצי לבחור ולקבוע את ההסכם לתקופה מסוימת או לקבוע את ההסכם לתקופה בלתי מסוימת.

 

מהי משמעותו של ההסכם הקיבוצי?

 

כאמור, מדובר באחד המקורות הנורמטיביים לתוכנם של יחסי העבודה. חוק הסכמים קיבוציים קובע כי הוראות אישיות: הוראות בהסכם הקיבוצי בנושא תנאי עבודה, סיום עבודה, חובות וזכויות אישיות המוטלות על העובד ועל המעביד – נחשבות לחלק מהסכם העבודה של המעביד עם כל עובד ועובד ויהיו הן בתוקף גם לאחר פקיעת תוקפו של ההסכם הקיבוצי, אלא אם שונו או בוטלו כדין. זכויות אשר הוקנו בהסכם הקיבוצי לעובד הן זכויות קוגנטיות – לא ניתן לוותר עליהן. הוראות הסותרות הוראות אישיות בחוזה עבודה יהיו תקפות רק אם הן מיטיבות עם העובד. באם חלים שני הסכמים קיבוציים על אותו העובד, יחולו על העובד ההוראות המיטיבות יותר עמו.

 

הסכמים קיבוציים הם מקור נורמטיבי לזכויות עובדים, עם זאת, ההסכם הקיבוצי הינו מקור משני לחקיקת המגן בתחום דיני העבודה. לפיכך קובע החוק כי הסכם קיבוצי יכול רק להוסיף על זכויות עובדים המעוגנות בחקיקה אולם אין הוא יכול לגרוע מהן.

 

צו הרחבה

 

חוק הסכמים קיבוציים מאפשר לשר התמ"ת להרחיב תחולתו של הסכם קיבוצי מעבר לענפים, האזורים או מקומות העבודה עליהם חל אותו הסכם. במקרים מסוימים, מרחיב צו ההרחבה הסכמים קיבוציים כך שיחול על כלל המשק הישראלי. ישנן מספר זכויות עובדים אשר מקורן בהסכמים קיבוציים אשר הורחבו לכלל המשק באמצעות צו הרחבה. שתיים מהן הן הזכות לדמי הבראה והזכות לדמי נסיעות.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.