www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • שעות פנאי יומיות והפסקה של 8 שעות בין 2 ימי עבודה
  משה קונפורטי
  שלום
  אימי מעסיקה עו"ז בסיעוד שמסיים שרותו עקב התפטרותו.
  בחוזה העסקה סעיף 5 נכתב כלשונו:
  "על המטפל והמעסיק לקבוע מה הסדר הראוי ע"פ תנאי העבודה הספציפיים, בנוגע לשעות העבודה והמנוחה של המטפל. מעבר לשעות העבודה והמנוחה שיקבעו לא יהיה המטפל זמין לרשות המעסיק.
  א. ע"פ חוק שעות עבודה ומנוחה בין 2 ימי עבודה צריכה להיות הפסקה של 8 שעות לפחות.
  ב. בכל יום עבודה יהיה זכאי המטפל לכל הפחות ל-2 שעות פנאי שבהן יהיה פנוי לעיסוקיו בתיאום מראש עם המעסיק."

  זה לשון הסעיף בחוזה.

  האם לסעיף 5 (א) לחוזה "פרוש" חוק שעות עבודה ומנוחה הוא
  סעיף 20(א) "ביום עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל-¾ שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות; ....."

  היות ויום עבודה של עו"ז בסיעוד הוא סביב היממה (24) אני מניח ש 2 שעות פנאי הם תולדה של 4 חצאי שעה (4 תקופות של 6 שעות).

  סעיף 21 לחוק "בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של שמונה שעות לפחות."

  אז למיטב הבנתי בחשבונאות לפי סעיף 20(א) העו"ז עובד 24 שעות אז איך הוא יכול לקבל הפסקה של 8 שעות?? אם היממה הבאה היא גם בת 24 שעות?
  האין בומבסטיות בניפוח סעיפי החוזה?
  למרות שבג"צ 1678/07 חזר ושנה בפסיקתו שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על עובדי סיעוד ברוב של השופטים. והפנה את חיציו לעבר המחוקק .

  אני מציין פה שאימי מקבלת ק. סיעוד רמה 3 (השגחה תמידית 24 ש') ועל סמך אישור הסיעוד התקבל היתר העסקה של עובד זר אחד הבא מחו"ל ולפי תנאי החוזה סעיף 5 הנ"ל הוא מועסק כ 60% (רק 14 שעות עבודה ו-10 שעות פנוי לעיסוקיו).
  היתר העסקה הוא מנוגד לאישור הסיעוד??? הנכון הדבר??

  אינני מלומד אבל ההגיון הישר מורה שיש לבטל סעיף זה מן החוזה אפילו נחתם ברגע של "עיוורון". האם יש בידי האפשרות להתנגד לסעיף זה היות ואני חוזר לשוב לחתום על אותו נוסח.  בכבוד רב
  משה  הוספת תגובה
  סגור
  • הסכם עבודה
   עו"ד לבנה קציר 053-8007707
   מציעה לפנות ליעוץ אישי, הפורום נועד לשאלות קצרות ותכליתיות, במקרה דנן יש לבחון את מלוא הנסיבות, מי הכין את ההסכם, לעבור על ההסכם בכללותו ועוד

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1