www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • חישוב סכום הפיצויים לעובד שעתי
  שושנה וינריב
  שלום רב.האם בחישוב סכום הפיצויים המגיעים לעובד שעתי יש להוסיף את תשעת ימי החג ששולמו במשך כל שנת עבודה.
  הוספת תגובה
  סגור
  • פיצויים לעובד שעתי
   עו"ד מזל רבה
   מ-7/1983 תוקנו תקנות פ.פיטורים לעובד בשכר (שעתי לענייננו) ולפיהן יש לשלם לעובד זה שכר חודש אחד.
   עם צו ההרחבה לפנסיה חובה על המעסיקים להפריש לכל עובד בכפוף לתנאים בצו לקרן פנסיה.
   הפרשה זו מהווה היום 72% מחלק הפיצויים ועל המעביד להשלים לעובד מפוטר ל-100%.
   מקרים בהם ס' 14 לחוק לא חל, לעובד בשכר יש לערוך ממוצע השכר ב-12 חודשים עובר לפיטורים.
   הרכיבים לחישוב השכר לפיצויים יהיו שכר יסוד,ותק,ת.משפחה,ת.יוקר תוספת מחלקתית או מקצועית.
   עובד במשכורת מקבל את דמי החגים כחלק משכר יסוד ומופרשים לו כספים לפנסיה בהתאם מכאן שדמי חגים נחשבים לחלק משכר יסוד לחישוב פנסיה ולחישוב פיצויים.
   יודגש כי אין פסיקה מפורשת.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1