www.ovdim.org.il

הוראות שכר ותנאי שירות בחוץ לארץ

דרגו את המאמר
  התקבלו 8 דירוגים בציון ממוצע: 3.5 מתוך 5

הוראות שכר ותנאי שירות בחוץ לארץ

פרק 14 :סעיף 1:

 

קצובת אש"ל בחו"ל

פרק 14 : נסיעות בתפקיד בחו"ל ואש"ל

סעיף 1: קצובת אש"ל בחו"ל
1 הוראות כלליות

 

1.1 הקצובה הניתנת על פי סעיף זה, מיועדת לכיסוי הוצאות כלכלה ולינה כאמור בסעיף קטן 3
ולכיסוי דמי שירות וכל ההוצאות הקטנות האחרות, הקשורות במילוי תפקידו של העובד
הנובעות מהיעדרו של העובד מביתו, כגון: הוצאות כביסה, עיתונות, סבלות, תשרים, מיני בר וכו’.


1.2 קצובת האש"ל מחולקת לשני חלקים: חלק בעד לינה – קצובת לינה; וחלק בעד כלכלה – קצובת
. כלכלה. בדבר שיעורי הקצובות ראה סעיף קטן 5


1.3 עובד, שלצורך מילוי תפקידו בהיותו בחוץ לארץ, נאלץ לנסוע במונית ולא בתחבורה ציבורית
רשאי לקבל את החזר הוצאותיו אלו, בנוסף לקצובה הניתנת על פי סעיף זה, בתנאי שיגיש דו"ח
מפורט על הנסיעות, לרבות כיוון הנסיעה, מחירה והנסיבות.


1.4 עובד המשרת בחו"ל

 

 • א. עובד, היוצא בתפקיד אל מחוץ לארץ כהונתו וכן עובד היוצא בתפקיד בתחום ארץ כהונתו,
  זכאי לקצובת אש"ל במטבע מקומי או בדולר של ארה"ב, בהתאם לכללים המפורטים בסעיף
  זה.
 • ב. במקרים, בהם קצובת האש"ל נקובה בדולר של ארה"ב, העובד יקבל את הקצובה במטבע
  מקומי, כאשר הסכום יומר לפי השער הרשמי במדינה השירות בתחילת כל חודש ויעוגל
  בהתאם לצורך.
 • ג. עובד, המשרת בחו"ל הנוסע בתפקיד מחוץ למקום עבודתו הקבוע, חייב לקבל לכך אישור
  מראש ובכתב מהגורם המוסמך.
 • ד. קצין המנהלה יטפל בכל עניני נסיעתו: כרטיסי נסיעה, אש"ל וכו’.
 • ה. עובד, המשרת בנציגות בחו"ל ונוסע בתפקיד אל מחוץ למקום שירותו הקבוע, ירכוש כרטיסי
  נסיעה אך ורק באמצעות קצין המנהלה בנציגות.
 • ו. מנהלת הנציגות תשלם בעד כרטיסי הנסיעה ישירות לסוכנות הנסיעות. כל ההוראות בעניין
  נסיעות עובדי מדינה, שפורטו בפרקים 4 ו- 5, הדנים בכרטיסי טיסה, מטענים והעברת
  עובדים, חלות גם על נסיעות בתפקיד שבפרק זה.


1.5 עובד שאינו משרת בחו"ל

 

 • א. עובד, שאינו משרת בחו"ל (משרת בישראל) אך יוצא לתפקיד זמני בחו"ל זכאי לקצובת
  אש"ל, במטבע מקומי או בדולר של ארה"ב, בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה.
  הוראות שכר ותנאי שירות בחוץ לארץ.
 • ב. במקרים, בהם קצובת האש"ל נקובה בדולר של ארה"ב, העובד יקבל את הקצובה במטבע
  מקומי, כאשר הסכום יומר לפי השער הרשמי במדינה השירות בתחילת כל חודש ויעוגל
  בהתאם לצורך.
 • ג. מקדמות שהעובד יקבל בנציגויות תומרנה לפי שער החליפין הרשמי לדולר ארה"ב ביום מתן
  המקדמה.
 • ד. על הנציגות לציין שער זה על גבי שובר התשלום.


1.6 הוראות סעיף זה אינן חלות במקרה של יציאה וחזרה לשליחות שירות, ובמקרה של נסיעה
לחופשת מולדת, הבראה, ביקור ילדים וכו’.


2 זכות לקצובת אש"ל בחו"ל


2.1 עובד שאינו משרת בחו"ל היוצא לתפקיד זמני לחו"ל זכאי לקצובת אש"ל לפי השיעורים הנקובים
. בסעיף קטן 3


2.2 עובד, המשרת בחו"ל ויוצא בתפקיד אל מחוץ למקום עבודתו הקבוע למרחק של 20 ק"מ ומעלה
מקצה שטח השיפוט העירוני - בתחום ארץ כהונתו, או מחוץ לארץ כהונתו, אך לא במדינת
. ישראל - זכאי לקצובת אש"ל לפי השיעורים הנקובים בס"ק 3

 • א. עובד, המשרת בחו"ל ויוצא בתפקיד מחוץ למקום עבודתו הקבוע במרחק של 20 ק"מ לפחות מתחום השיפוט המקומי, זכאי לתשלום קצובת הלינה בהתאם להוראה המפורטת מעלה, אם
  אכן לן במלון.

2.3 ארוח חינם (לינה ו/או כלכלה)

 

 • א. למרות האמור לעיל בסעיף זה, עובד, שקיבל לינה חינם במלון ממדינה מארחת, למעט
  ממשלת ישראל, או מכל מוסד אחר, זכאי ל 60%- מקצובת האש"ל (לינה וכלכלה) לפי סעיף
  . קטן 5
 • ב. עובד, שקיבל אירוח מלא כנ"ל, זכאי ל 20%- בלבד מקצובת האש"ל (לינה וכלכלה) לפי 
  סעיף קטן 5
 • ג. הוראת פיסקה זו לא תחול במקרה של תשלום אש"ל לפי ס"ק 4
 • ד. האמור לעיל חל גם במקרה של לינה חינם במלון וכלכלה חלקית, אך אינו חל במקרה של
  קבלת כלכלה בלבד חינם.

2.4 היתה כלולה בחשבון הלינה ארוחת בוקר, לא תקוזז ארוחה זו מדמי הכלכלה.


2.5 בטיסות ארוכות מטרנס אטלנטי ( 9-10 שעות) לא ישולם אש"ל אלא מרגע הנחיתה. בטיסות
. הקצרות מזה יהיה התשלום לפי ס"ק 3


3 שיעור קצובת אש"ל בחו"ל


3.1 תשלום בעד לינה והגשת קבלות

 

 • א. עובד, שהגיש קבלות בעד לינה במלון בשיעור גבוה מ 70%- משיעור קצובת הלינה לפי ס"ק
  5 , זכאי לקבל את כל קצובת הלינה.
 • ב. עובד, שהגיש קבלות בעד לינה במלון בשיעור נמוך מ 70%- משיעור קצובת הלינה לפי ס"ק
  5 , זכאי לקבל את החזר הוצאותיו בעד לינה בסכום הנקוב בקבלה ועוד 30% משיעור קצובת
  הלינה.
 • ג. עובד, שלא הגיש קבלות בעד לינה במלון, זכאי לקבל 30% משיעור קצובת הלינה לפי ס"ק
  . 5

 

3.2 עובד, הזכאי לדמי כלכלה מלאים, יקבל את כל קצובת הכלכלה לפי ס"ק 5 בעד כלכלה. התשלום
לפי פיסקה זו הוא בנוסף לתשלום לפי פיסקה 3.1 לעיל.


3.3 עובד, הזכאי לדמי כלכלה חלקיים בלבד, זכאי לקבל תשלום לפי הכללים ובשיעורים מקצובת
הכלכלה שלהלן:

 

 • א. בעד ארוחת בוקר 10% - אם לרגל תפקידו נאלץ ללון מחוץ לביתו בלילה הקודם, או אם לפי
  דרישת הממונה, נאלץ לצאת מביתו, אחרי השעה 04.00 , אך לפחות חצי שעה לפני הזמן
  שהיה יוצא למקום עבודתו הרגיל כדי להגיע בשעה שנקבעה לתחילת עבודתו;
 • ב. בעד ארוחת צהריים 45% - אם לרגל תפקידו נאלץ לשהות מחוץ למקום עבודתו הרגיל
  יותר מארבע שעות ובכללן השעות שבין 12:30 ל 14:00- ואם חזר מתפקידו אחרי השעה
  ;16:00
 • ג. בעד ארוחת ערב 45% - אם נאלץ ללון מחוץ לביתו בלילה שלאחר מכן, או אם נאלץ לשהות
  ; מחוץ למקום עבודתו הרגיל ארבע שעות לפחות וחזר מתפקידו אחרי שעה 20:00
 • ד. בעד ארוחת לילה 35% - אם לרגל תפקידו נאלץ לצאת אחרי השעה 21:00 , אך לפני השעה 04.00 , ושהה בתפקיד ארבע שעות לפחות;
 • ה. בעד ארוחת ערב וארוחת לילה 80% - אם לרגל תפקידו נאלץ לעבוד מחוץ לביתו משעה
  16.00 עד שעה 06.00 למחרת ושהה בתפקיד 10 שעות לפחות.
 • ו. בעד ארוחת לילה וארוחת בוקר 55% - אם לרגל תפקידו יצא אחרי השעה 21.00 אך לפני
  . השעה 04.00 , נאלץ לשהות בתפקיד מחוץ לביתו לפחות חמש שעות וחזר אחרי השעה 06.30

3.4 בשום מקרה סך כל דמי הכלכלה החלקיים לא יעלה על 100% משיעור הקצובה לפי ס"ק 5


3.5 בשום מקרה סך כל התשלומים לפי סעיף קטן זה לא יעלה על שיעור קצובת האש"ל (לינה
. וכלכלה) לפי ס"ק 5


3.6 התשלומים מיועדים לכיסוי כל ההוצאות לפי סעיף זה.


4 קצובת האש"ל במקרים מיוחדים

4.1 מקרים מיוחדים

 

 • א. במקרים מיוחדים, כגון: כאשר מתקיים אירוע בין לאומי רב משתתפים וכדומה ואין
  אפשרות להשיג מקומות בבתי מלון במסגרת הקצובה, חשב המשרד, רשאי לאשר לעובד
  . החזר הוצאות לינה תמורת קבלות עד לשיעור של 145% מקצובת הלינה המפורטת בס"ק 5
  נוסף על כך העובד זכאי למלוא הקצובה בעד כלכלה.
 • ב. אם העובד זכאי לדמי כלכלה חלקיים בלבד, יקבל תשלום לפי פסקה 3.3


4.2 עובד, שנאלץ לאכול בבית מלון בו מתקיים האירוע, זכאי להחזר הוצאות האש"ל הממשיות
תמורת קבלות מבית המלון, רק בגין ארוחות ולינה, ובלבד שסך כל ההחזר לא יעלה על 140% 
מקצובת האש"ל (לינה וכלכלה) לפי ס"ק 5


4.3 בערים, בהן אין אפשרות להשיג מקומות בבתי מלון במסגרת הקצובה, יש להזמין מקום בבית
מלון באמצעות השגרירות, או הקונסוליה, - להן יש הסדר מחירים מיוחד עם בתי מלון או
באמצעות סוכנות הנסיעות הממשלתית.

 

 • א. במקרים כאלה עובד זכאי להחזר מלא של הוצאות לינה, תמורת קבלות ועל פי התעריף
  המוסכם בין בית המלון והנציגות. נוסף על כך עובד זכאי להחזר בעד כלכלה בגובה של מלוא 
  קצובת הכלכלה לפי ס"ק 5
 • ב. תעריפי הלינה לפי פסקה זו כלולים ב"ספר בתי מלון" שמכין משרד החוץ באישור הועדה.
  4.4 מנהל כללי, או בעל תפקיד מקביל זכאי להחזר מלא של הוצאות לינה, תמורת קבלות ובנוסף את כל הקצובה בעד כלכלה. אם הוא זכאי לדמי כלכלה חלקיים בלבד יקבל תשלום לפי פסקה  3.3


4.5 עובד הגר בדירה שהועמדה לרשותו, יהיה זכאי עבור לינה ל 30%- מגובה קצובת הלינה, שנקבעה למקום השירות.


4.6 עובד, השוהה בתפקיד במדינה אחרת מהנזכרות בס"ק 5 , ואשר ביחס אליה לא נקבע שיעור
הקצובה, יהיה זכאי לקצובת כלכלה בסך 50 דולר של ארה"ב ליום והוצאות לינה ממשיות במלון
בדרגה בינונית, על סמך קבלות.


4.7 עובד, הממלא תפקיד של ראש נציגות דיפלומטית, או נספח צה"ל, המכהן בכמה ארצות והוא
נוסע בלוית אשתו לאחת ממדינות האמנתו, שאינה ארץ מושבו, לשם הגשת כתב האמנה; או
במקרה שהנהלת המשרד אישרה לו במפורש לערוך מסיבה לכבוד יום העצמאות של מדינת
ישראל באחת ממדינות האמנתו, שאינה ארץ מושבו, ורעייתו נלווית אליו באישור מיוחד מראש
ובכתב מהמשרד, זכאי למלוא קצובת הכלכלה עבור כלכלת רעייתו

.
4.8 עובד הנאלץ לשהות בתפקיד במדינה אחרת, בדרכו מארץ שירותו לארץ היעד, בגין לוח זמני
טיסות ו/או המרחק זכאי לתשלום אש"ל.

 

 • א. תשלום האש"ל יהיה לפי המדינה בה שוהים.
 • ב. בנסיעה לישראל האש"ל הוא לפי הנהוג בפרק 26.2 בתקש"יר ולא לפי אש"ל חו"ל.


5 מכסות קצובת אש"ל בחו"ל


5.1 מכסות קצובות האש"ל, הלינה והכלכלה לעובדים, הנשלחים לחוץ לארץ לתפקיד זמני וכן לעובדי
שירות החוץ, היוצאים בתפקיד בתחום ארץ כהונתם, או מחוץ לארץ כהונתם, אך לא למדינת
ובחוזרי www.mof.gov.il/sachar/ : ישראל היא כמפורט באתר הממונה על השכר
.www.hozrim.mof.gov.il : החשכ"ל


6 אש"ל בישראל לעובדים המשרתים בחו"ל


6.1 עובד, המועסק בחוץ לארץ ויוצא לתפקיד בארץ, זכאי לקצובת אש"ל לפי התנאים והשיעורים
החלים על עובד היוצא בתפקיד בארץ כמפורט בפרק משנה 26.2 בתקשי"ר.


6.2 ראשי הנציגויות של משרד החוץ וראשי המשלחות של משרד הביטחון, הבאים ארצה לפי
הזמנת משרדם, זכאים לקבל את החזר הוצאותיהם הממשיות, בעד לינה וזאת על סמך קבלות,
אך לא יותר מ 50%- מעל לשיעורים הנקובים בפרק משנה 26.2 בתקשי"ר.


6.3 עובדים, המשרתים בחו"ל ושוהים בארץ בתפקיד, יהיו זכאים לקצובת כלכלה ולהחזר הוצאות
לינה עבור אותם הימים ששהו בתפקיד. גובה קצובת הכלכלה הוא זה הנהוג לגבי עובדי המדינה
בארץ. החזר הוצאות הלינה ייעשה, על סמך קבלות, של בתי מלון בסיווג עד שלושה כוכבים
בלבד.


6.4 עובד, המשרת בחו"ל, שוהה בארץ בחופשה כלשהי והמשרד הטיל עליו תפקיד, יהיה זכאי
לקצובת האש"ל לפי התנאים והשיעורים, החלים על העובדים בארץ, אך לא יותר מאשר 11 ימים
לעובדים בדרג של שגריר, או ציר ולמכסימום של 6 ימים לשאר העובדים, בעד אותם הימים
שבהם הוא ממלא את התפקיד שהוטל עליו. במקרה זה יחויב העובד בימי חופשת חו"ל בגין כל
התקופה (כולל התפקיד), ויזוכה בימי חופשה בישראל במאזן חופשתו הישראלית (לפי משכורת
ישראלית) בגין ימי התפקיד.


6.5 עובד, הנמצא בארץ במעבר מנציגות לנציגות והמשרד ביקשו לעבור הדרכה לקראת תפקידו
החדש, או שהוטל עליו תפקיד כלשהו, יהיה זכאי, להוצאות לינה בלבד, לפי התעריפים המקובלים
בארץ ועל סמך קבלות של בתי מלון בסיווג של עד שלושה כוכבים. עובד כנ"ל לא יהיה זכאי
להוצאות כלכלה, עבור ימי ההדרכה, או התפקיד.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.