www.ovdim.org.il

חוזה עבודה לדוגמא

דרגו את המאמר
  התקבלו 94 דירוגים בציון ממוצע: 3.9 מתוך 5

לתשומך לבך:

 

חוזה העבודה להלן מוגש כשירות לגולשים. חוזה זה מוגן בזכויות יוצרים ולכן אין לעשות בו שימוש מכל סוג שהוא. מומלץ לפנות אל עורך דן טרם חתימה על חוזה עבודה. חשוב לציין כי חוזה העבודה משתנה בהתאם לצרכים של המקרה הספציפי.

 

בקרוב יוצגו הסכמי עבודה נוספים:

 

הסכם עבודה - עובד שכיר

 


שנערך ונחתם ביום _________ בחודש ________ בשנת 2003 בעיר ראשל"צ

בין:

מס’ ת.ז.:
מרח’:

(בין באם עובד בין באם עובדת יקראו להלן:"העובד") -מצד אחד


לבין:
ח.פ.:
מרח’:
(להלן:"החברה") -מצד אחר


הואיל והעובד הצהיר בפני החברה כי הינו בעל המיומנות, הכישורים, הניסיון והידע הדרושים לשמש כעובד בתפקיד ________________ במשרדי הנהלת החברה (להלן:"הסניף"),

והואיל והחברה הביעה את נכונותה להעסקת העובד בסניף בתפקיד זה בתנאים המפורטים להלן בהסכם העבודה דנן,

והואיל והעובד הביע את נכונותו ורצונו להעסקתו בסניף על ידי החברה בתפקיד של __________________.

והואיל והבסיס להתקשרות הצדדים בהסכם העבודה דנן נעוץ בהסכמה ההדדית והמפורשות כי בין החברה לבין העובדת ישררו יחסי עובד ומעביד וכי תהא, בין היתר, תחולה לסעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט - 1969 על כל סעיפי המשנה שבו,

והואיל והצדדים הביעו את נכונותם המלאה להסדיר מרצונם החופשי את תנאי העבודה ביניהם באמצעות חתימתו של הסכם העבודה דנן וכי דין כל הסכם אחר- בין אם בכתב ובין אם בעל פה ובין אם במפורש ובין אם במשתמע בין אם עובר לחתימת ההסכם דנן ובין אם לאחר חתימתו- להיות בטל ומבוטל מעיקרו וחסר כל בסיס לנקיטת הליך משפטי כזה או אחר אלא אם כן החליטו הצדדים במפורש ובכתב כי הוראות ההסכם האחר יגברו על הוראות הסכם זה,

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

פרשנות

1. המבוא להסכם העבודה דנן והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2. כותרות הסעיפים בהסכם זה מובאות לנוחיות ההתמצאות בלבד ואין הן מהוות חלק מההסכם ולא ישמשו לצרכי פירושו.

דרישות/ תנאים מקדימים לתפקיד ולמהלך ביצוע התפקיד

3. העובד מצהיר ומתחייב בזאת, כי הינו בעל תואר _________ כאמור בהסכם דנן.

4. העובד מצהיר ומאשר בזאת, כי אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או עובדתית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה .

5. העובד מתחייב בזאת להימנע מליתן הרצאה, ו/או מלפרסם ו/או כיו"ב, הקשורים במישרין או בעקיפין לחברה ו/או לתחומי עיסוקה , אלא באם קיבל את אישורו של מנכ"ל החברה בכתב .

6. על העובד להכיר את תחומי פעילות החברה, הטיפולים השונים והאמצעים העמודים לרשותו על מנת להגשים מטרות החברה.

7. על העובד להכיר את הרקע התיאורטי העומד מאחורי פעילות החברה. במידה ומתעורר בליבו ספק כי אינו שולט באמור לעיל, עליו לחקור ולהתעדכן במקורות המידע העומדים לרשותו, לשם השגת המידע דנן.

8. על העובד להכיר על בוריו את הציוד העומד לרשותו ולהיות מיומן בהפעלתו.

9. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,העובד מתחייב בזאת לאכוף את נהלי העבודה בחברה במלואם ולהישמע להוראות נהלי החברה .

10. העובד מתחייב בזאת שלא להסתיר מידע העלול לגרום נזק לחברה ו/או למטופליה.

11 מובהר בזה כי רשימת העבודות/חובות ומטלות , המתוארות לעיל איננה ממצה וכי מסגרת תפקידיו של העובד עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לצורכי החברה.

הסכם עבודה אישי מיוחד

12. מובהר בזה כי הסכם זה הינו הסכם אישי ומיוחד המסדיר את היחסים בין החברה לבין העובדת וקובע באופן בלעדי את תנאי העסקתה של העובדת על ידי החברה. מוסכם על הצדדים , כי ההסכמים הכללים/קיבוצים/מיוחדים על נספחיהם והנוהלים הקשורים בהם לא יחולו על העובד .

שעות העבודה

13. העובד יעבוד בחברה לא פחות מ- ____ שעות ביום ולא פחות מ-___ ימים בשבוע.

תקופת ההסכם

.14 הסכם עבודה דנן הבא להסדיר את יחסי העבודה בין הצדדים יהא בתוקף מיום 
ועד לפקיעתו מאחת הסיבות המפורטות בהסכם דנן.

מקום ביצוע השרות

.15 כאמור בהסכם דנן, יהא מקום מתן שרותי העובד בסניף החברה .

תפקידים , סמכויות וחובות העובד

.16 העובד יעבוד בסניף בתפקיד של ____________________________, ובמסגרת תפקיד זה יבצע בין היתר את המפורט להלן ויפעל כמפורט להלן :

16.1 ______________________________________________________________
16.2 ______________________________________________________________
16.3 _____________________________________________________________
16.4 _____________________________________________________________


אמון אישי

.17 העובד מתחייב למלא את תפקידו במסירות ובנאמנות, להשתמש בכל כישוריו, ידיעותיו וניסיונו לתועלת החברה ולקידומה, וזאת ברמה גבוהה ויעילה וכפי שיקבע ע"י החברה ולציית להוראות החברה הנוגעות לאופן ביצוע העבודה, סדרי העבודה, המשמעת וההתנהגות.

.18 בתקופת ההסכם יקדיש העובד את כל זמנו, מרצו וכושרו לביצוע תפקידיו עבור החברה כפי שיקבע על ידה, והוא לא יתקשר עם כל חברה אחרת בהסכם הדומה במטרותיו ואופיו להסכם העבודה דנן, לא במישרין ולא בעקיפין, אלא אם כן קיבל את אישור החברה לכך בכתב ומראש.

19. העובד מתחייב בזה לשמור על האינטרסים הכלליים של החברה ומתחייב בזה שלא להעביר לכל גורם אחר פרט לחברה כל מידע שהוא הנוגע לחברה ופעילותה, אם במישרין ואם בעקיפין, ובכלל זה כל מידע הנוגע לאופן ניהול החברה ועסקיה, לעובדי החברה ולאנשים ולחברות הבאות בקשר כזה או אחר עם החברה.

20. העובד מתחייב בזה לחתום על כתב התחייבות לשמירת סודיות המצ"ב להסכם העבודה דנן, מסומן באות "א" ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, וכן מתחייב למלא אחר כל הוראות כתב ההתחייבות האמור.

שכר עבודה

.21 בתמורה לביצוע העבודה על ידי העובד תשלם לו החברה החל מיום כניסת ההסכם דנן משכורת כמפורט להלן: בה יהיו כלולים כל התשלומים שהעובד היה זכאי לקבלם אילולא הועסקה בהסכם דנן. 
_______________________________________________________(להלן "המשכורת הכוללת")


חופשה שנתית

24. העובדת תהא זכאית לימי חופשה שנתית עפ"י חוק.  ימי החופשה אינם ניתנים לצבירה.

מחלה

25. העובדת תהא זכאית לימי מחלה בתשלום כמוסדר בחוק דמי מחלה תשל"ו 1976. 

סודיות

.26 בנוסף לאמור בנספח א’, ומבלי לפגוע בכלליותו, מוסכם בזאת, כי במשך תקופת העסקתו וכן למשך תקופה של שנתיים לאחר מכן מתחייב העובד שלא להעביר או לעשות שימוש במידע על החברה או במידע שהגיע אליו במסגרת עבודתו בחברה ו/או בקשר עם החברה ואשר אינו נחלת הכלל. לשמור על סודיות בכל הקשור בעסקי החברה וענייניה ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של החברה ו/או במאגר הלקוחות של החברה.

איסור תחרות

27. העובד מתחייב בזאת , כי כל עוד הינו מעניק שרותים לחברה , כאמור בהסכם זה , ימנע מלהעניק שירותים כלשהם לרשת מתחרה , לא יעסוק, לא ישתתף ולא יקבל תפקיד בצורה או באופן כלשהו, לא במישרין ולא בעקיפין, בחברה, במפעל, או בעסק המתחרה לזה של החברה ו/או לא יעמיד את שרותיו לעסק ו/או מפעל ו/או חברה העוסקים בתחום בו עוסקת החברה. האמור לעיל יחול על העובד לבדו ו/או ביחד עם אחר, אנשים אחרים, ו/או חברה אחרת, או כל גוף אחר המנהלים או שינהלו עסק הדומה לזה של החברה.

.28 בתום תקופת העסקתו מכל סיבה שהיא, מתחייב העובד בזה במפורש, כי במשך תקופה של 12 חודשים מתום העסקתו, לא יעסוק, לא ישתתף ולא יקבל תפקיד בצורה או באופן כלשהו, לא במישרין ולא בעקיפין, בחברה, במפעל, או בעסק המתחרה לזה של החברה ו/או לא יעמיד את שרותיו לעסק ו/או מפעל ו/או חברה העוסקים בתחום בו עוסקת החברה. האמור לעיל יחול על העובד לבדו ו/או ביחד עם אחר, אנשים אחרים, ו/או חברה אחרת, או כל גוף אחר המנהלים או שינהלו עסק הדומה לזה של החברה.

כמו כן מתחייב העובד במשך 24 חודשים מתום העסקתו, שלא לפנות ללקוחות החברה או לקבל מלקוחות החברה או מכל אדם, חברה או גוף אחר כל תפקיד, הזמנה, הצעה או עבודה או עסק שהחברה כבר עסקה בהן באותו זמן או התעתדה לעסוק בהן.

התחייבותו של העובד כאמור לעיל, תתבטל במקרה ויקבל היתר בכתב ומראש מאת החברה.

הפרות וסעדים

29. הפר העובד תנאי מתנאי הסכם העבודה דנן על נספחיו, ישלם לחברה את מלוא נזקיה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לכל צד עפ"י הסכם העבודה דנן ו/או עפ"י הוראות כל דין במגבלות האמורות במבוא להסכם העבודה דנן.

30. מובהר ומסוכם בין הצדדים כי התחייבויות הצדדים עפ"י הוראות הסכם זה הינם תנאים יסודיים שהפרתם תגרום נזקים רבים, ולפיכך יהא חייב העובד לפצות את החברה בגינם, לרבות מניעת רווח צפוי.

31. במקרה של הפסקת הסכם זה בגין הפרת חובת אמון ו/או מעילה באמון ו/או הפרת חובת הסודיות ו/או הפרת חובת התחרות תהיה החברה רשאית לבטל הסכם זה לאלתר ובמצב כזה העובד לא יהא זכאי לקבל כל פיצוי שהוא.

הפסקת ההסכם

32. למרות האמור לעיל, תהא החברה רשאית להביא את הסכם העבודה דנן לידי סיום ולהפסיק את עבודתו של העובד לאלתר, ללא מתן פיצויי פיטורין וללא הודעה מוקדמת מראש במקרים הבאים:

א. אם הפר העובד הסכם זה ולא תיקן את ההפרה מיד עם קבלת התראה ראשונה מהחברה.

ב. אם הפר העובד הסכם זה לאחר שכבר קיבל קודם לכן התראה על הפרה דומה.

ג. אם הורשע העובד כדין בפסק דין סופי בגין עבירה שיש עמה קלון.

ד. אם עזב העובד את מקום העבודה לתקופה העולה על 7 ימים ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

ה. אם מעל העובד באמון החברה.

מתן הודעות

33. כתובות הצדדים להסכם העבודה דנן הן כקבוע במבוא לו, וכל הודעה שתשלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור תחשב כאילו התקבלה ע"י הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד - בעת מסירתה.

סמכות שיפוט

34. תהא אך ורק לבית משפט המתאים מבחינת הסמכות העיניינית והנמצא בעיר תל אביב סמכות השיפוט המקומית הייחודית.


ולראיה באו הצדדים על החתום:


___________
העובד

 

__________

החברה

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.