www.ovdim.org.il

פורום זכויות נשים

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • דחיית מועד תחילת העבודה בגלל הריון
  דלית
  אמורה להתחיל התמחות בבי״ח בחודש מאי הקרוב ומנהל המחלקה רוצה שאדחה את תחילת ההתמחות לאחר הלידה, כרגע נמצאת בחודש השני של ההריון.
  לטענתו אני התקבלתי לעבודה והוא לא מפטר אותי רק דוחה את תחילת העבודה ו״התקן שלי שמור״.
  מכיוון שאחרי החודש החמישי אסור לי לבצע תורנויות והוא צריך אנשים לביצוע תורנויות.
  הוספת תגובה
  סגור
1