www.ovdim.org.il

חוב של נבחר ציבור הביא לקיזוז מענק פרישה

דרגו את המאמר

קיזוז ממענק פרישה של ראש מועצה בעקבות הוצאות בלתי חוקיות מאוצר המועצה


האם בית הדין לעבודה ידחה את תביעתו של ראש מועצה לשעבר, ויקבע כי תשלום אשר שולם מתקציב המועצה ללא אישור, בתקופת מצוקה כלכלית, ישולם על ידו באופן אישי? האם היה זה בסמכותה של המועצה המקומית לקזז את הסכום המדובר ממענק הפרישה של התובע? סוגיות אלו עמדו במרכזו של פסק דין אשר ניתן בגין תביעה להשבת כספים שהופחתו ממענק פרישה.


התובע שימש כראש מועצה מקומית בצפון בין השנים 2001-2005. בשנת 2004, בעקבות ביקורת אשר נערכה במועצה, התגלה כי המועצה שילמה כ-82,000 שקלים לרואה חשבון בעבור "ייעוץ וליווי פיננסי". במהלך שימוע אשר נערך לתובע, הוחלט כי תשלום זה יוטל באופן אישי על גזבר המועצה ועליו. מנכ"ל משרד הפנים העביר לשר הממונה את המלצות השימוע, ובמסגרתן הוחלט להטיל את תשלום מחצית הסכום על התובע (41,000 ₪). החוב לא נפרע ושר הפנים הורה לקזז את הסכום ממענק הפרישה של התובע. לאחר פרישתו, הגיש התובע תביעה לתשלום הסכום שקוזז.

 

      קראו עוד בתחום:


בית הדין לעבודה דחה את התביעה. בפסק הדין נכתב כי שר הפנים קיבל את החלטתו להטיל על התובע חיוב אישי בסך כ-41,000 שקלים, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 189(א) לצו המועצות המקומיות. סעיף זה קובע כי השר רשאי לזקוף כל הוצאה אשר אינה חוקית, או חלק ממנה, לחובתו של אדם אשר הוציא אותה או הרשה להוציא אותה.


על השר להודיע בכתב לכל אדם הנוגע בדבר, ובאפשרותו של האחרון לבקש את ביטול או הפחתת החיוב בתוך 30 ימים. במקרים בהם לא ברור מהחלטות המועצה מי מבין חבריה הסכים לביצוע ההוצאה כאמור, יהיו כל חברי המועצה אחראים להחלטה. במידה והחוב הוטל על פלוני, בגין החלטה על הוצאה בלתי חוקית, והאחרון לא פרע את החוב במועד, יכולים המועצה ו\או משרד הפנים לפנות לערכאות המשפטיות בעניין זה.


כספי הציבור מוחזקים בידי המועצה ב"נאמנות"


הלכה פסוקה היא כי הוראת סעיף 189(א) הינה הכלי היעיל ביותר להבטיח כי נבחרי ציבור אשר נושאים במשרות ברשויות הציבוריות לא ינהגו בכספי הציבור אלא במלוא האחריות.

 

לא אחת צוין כי אחריות זו נובעת מהיות נבחרי הציבור כמשרתי הציבור ונאמניו. דהיינו, כספי הציבור המסורים בידיהם אינם אלא פיקדון המוחזק בנאמנות. השופט כהן התייחס לכך בפסיקתו – "הסמכות לצוות על נבחרי הציבור או על נושאי משרה ציבורית להחזיר את ההוצאות שהוציאו או שהרשו להוציאן שלא כחוק, היא גם אמצעי לתיקון הנזק שהם גרמו לציבור".

 


ברוח דברים אלו, מנכ"ל משרד הפנים הוציא חוזר בדבר "נוהל לחיוב אישי של נושאי משרה ברשות מקומית". על פי נוהל זה, הוקמו ועדות לחיובי אישי אשר בראשן יושב שופט בדימוס או אדם אשר כשיר לשמש כשופט בבית משפט מחוזי. כמו כן, יושבים בועדות מנהל המינהל לשלטון מקומי (או נציגו), והיועץ המשפט לממשלה או נציגו. ועדות אלו בודקות את החומר אשר מונח בפניהן וככל שהן מוצאות כי יש לכאורה הצדקה להפעלת הסמכות לפי סעיף 189(א), הן מחויבת לאפשר למי שצפוי להיות מחויב להשמיע את טענותיו בפניהן.


במקרה דנן, התובע הוזמן לשימוע כנדרש ובסופו של היום הוחלט להטיל על האחרון את החיוב. הועדה ציינה בהחלטתה כי ההוצאה המדוברת נעלמה מתקציב המועצה לאותה השנה והוראת התשלום הייתה חתומה על ידי התובע והגזבר. למעשה, התשלום הוצא מאוצר השלטון המקומי, אשר היה מיועד לניהול הקצבות למטרות חינוך.

 

ידעה על מצבה הכלכלי של המועצה ובכל זאת אישר התשלום

 

יתרה מכך, הוכח כי במועדים הרלבנטיים היה מצבה הכלכלי של המועצה בכי רע, אך חרף כך התעקש התובע לשלם את שכרו של היועץ החיצוני. התובע והגזבר ניסו לטעון כי עבודתו של היועץ נגעה בעיקר לנושאי חינוך, ועל כן שולם שכרו מתקציב החינוך. הועדה דחתה טענות אלו וקבעו כי בדיקה עובדתית העלתה שמדובר בטענות בלתי נכונות בעליל.


שר הפנים הטיל כאמור על התובע לשלם באופן אישי כ-41,000 שקלים לקופת המועצה. לאחר שהכסף לא שולם כנדרש, קוזז החוב ממענק הפרישה של התובע. האם הקיזוז נעשה כדין? בית הדין קבע כי יש לענות על שאלה זו בחיוב. סעיף 189(ד) לצו המועצות המקומיות מסמיך את הרשות המקומית להגיש תביעה כנגד החייב כאשר החוב "לא נפרע".

 

עם זאת, נקבע כי לא מדובר בדרך היחידה באמצעותה יכולה המועצה לנקוט בהליכים לגביית חובות. סעיף 189(א) לצו נוקט בלשון "השר רשאי לזקוף".... לחובתו של כל אדם....". דהיינו, המועצה רשאית לפרוע את החוב "בדרך הקיזוז" מהכספים שעמדו לזכות התובע בקופת המועצה. אי לכך, נקבע כי גביית הסכום ממענק הפרישה נעשה כדין.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח


פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות העובד, זכויות עבודה, מילואים זכויות, זכויות מטפלת, ביטוח לאומי עובדים, זכויות בעבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.