www.ovdim.org.il

עבודה בפסח - זכויות ושכר

דרגו את המאמר
  התקבלו 23 דירוגים בציון ממוצע: 3.9 מתוך 5

זכויות עובדים – עבודה בפסח

 

עובדים רבים שואלים את עצמם מהם הזכויות המגיעות להם בעבור עבודה במהלך חג הפסח, הבא עלינו לטובה? מהו שיעור השכר בגין עבודה בחג או בחול המועד? האם עבודה בחג הפסח תהיה בהיקף חצי יומי? מהו ההבדל בין עובד יומי לעובד חודשי?

 

מאמר זה יסקור את זכויות העובדים בחג הפסח, וינסה להעניק תשובות לשאלות אלו ועוד.


ראשית נציין כי פקודת סדרי השלטון והמשפט קובעת שהוראות חוק שעות העבודה והמנוחה, העוסקות בזכויות עובדים בחגים, חלות על עובדים יהודים לגבי חגי ישראל, ועל עובדים שאינם יהודים בהתאם לחגיהם עדותיהם. עובדים שאינם יהודים רשאים לקחת את חופשותיהם בהתאם לחגי ישראל, זאת בהתאם לבחירה והודעה מראש.


מהם ימי החג השנה?


חג הפסח, חל לרוב בחודשים מרס או אפריל, כאשר גם ימי החג וגם ערבי החג "נופלים" לעיתים על ימי חול. מדובר בבשורה משמחת לעובדים, שכן הם זכאים בימים אלו לעבודה בהיקף ובשכר במסגרת מתכונת "שבת וחג". לדוגמא, עובד אשר מועסק בחג אשר חל באמצע השבוע זכאי לשכר מוגדל כנוהל יום שבת.

 

עבודה בחול המועד פסח

 

בדיני העבודה לא קיימת התייחסות לשעות העבודה בימי חול המועד. על כן יש לראות בימי חול המועד פסח, כימי עבודה רגילים לעניין שעות עבודה המותרות בהן. יחד עם זאת בחלק מההסכמים הקיבוציים נקבע יום עבודה מקוצר בימי חול המועד. על כן במקום עבודה שחל עליו הסכם לגבי עבודה בחול המועד, חייב לנהוג בהתאם להסכם. במקומות עבודה רבים מקובל לעבוד בחול המועד במתכונת מקוצרת, ולעבוד מספר שעות נמוך מאשר בימי עבודה רגילים. נוהג זה מחייב את המעביד להמשיך ולפעול כך.

 

חופשה מרוכזת במהלך חול המועד

המעסיק רשאי לקבוע כי במהלך ערב חג מקום העבודה ייסגר, והעובדים ישהו בחופשה ואף להחליט על חופשה מרוכזת לתקופה שכוללת את ערב החג וגם ימי חול המועד, בכפוף לשתי מגבלות: אם מספר ימי החופשה הוא שבעה ימים לפחות, המעסיק מחויב להודיע לעובדים לפחות שבועיים מראש על דבר ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, ועליו לוודא כי יש לעובדים ימי חופשה שעומדים לזכותם לניצול, מאחר שעל פי החוק, לא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית ביוזמה של המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.

 

      קראו עוד בתחום:


תשלום שכר עבור ימי חג לעובדים במשכורת חודשית


עובדים אשר שכרם משתלם על בסיס חודשי, זכאים לשכר עבודה בעבור החודש במלואו, ללא הפחתת ימי החג. השכר החודשי מאופיין בכך שאין הוא תלוי בימי חגים או חופשות החלים בחודש מסוים, וסכום המשכורת הינו קבוע לאורך כל השנה.

 

תשלום שכר עבור ימי חג לעובדים בשכר יומי שעתי שבועי

 

כלל המעבידים במשק חייבים על פי צו ההרחבה להסכם המסגרת במגזר העסקי, לשלם לעובדים תשלום מלא בעבור תשעה ימי חג בשנה. על פי צו ההרחבה, שנכנס לתוקפו ביולי 2000, כל עובד אשר מועסק במקום העבודה לפחות שלושה חודשים, ולא נעדר סמוך ליום החג (יום לפני ויום אחרי), זכאי לתשלום זה.

 

חוק זה אינו חל על ימי חג החלים בשבת, אך מכיוון שהשנה חג הפסח חל בימי חול, אין סעיף זה לצו ההרחבה רלבנטי לעניינו. עם זאת, לעיתים מוסכם בין העובד למעביד על יום חופש השונה משבת. במקרים אלו, לא קיימת חובה על המעביד לשלם שכרו של העובד בעבור החג.


במקומות עבודה מסוימים קיים הסכם קיבוצי או הסכם עבודה אישי אשר תנאי העובד בו הינם טובים יותר מהאמור לעיל. במקרים אלו, תחול לגבי העובד ההוראה המטיבה עימו ביותר.


מהו היקף שעות העבודה בערב החג?


סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי במקום עבודה בו היקף המשרה הוא 8 שעות ביום, שישה ימים בשבוע - יום העבודה בערב החג לא יהיה ארוך משבע שעות עבודה. מקומות עבודה אשר היקף המשרה בהם הוא 9 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע, העובדים לא יועסקו בערב החג יותר מ-8 שעות.


ישנם מקומות עבודה אשר חלים עליהם ההסכם הקיבוצי בדבר המעבר לשבוע עבודה בן חמישה ימים. סעיף 9 להסכם זה קובע כי עובדים במקומות אלו, אשר מועסקים בערבי חגי ישראל, יהיו זכאים לתשלום בשיעור של תשע שעות עבור עבודה בת שמונה, ותשלום בעבור שמונה שעות בגין עבודה בהיקף של שבע שעות.

 

      קראו גם בתחום:

 

במקומות בהם היה נהוג לעבוד בערבי חג במשך 6 שעות ולקבל תשלום בהיקף של 8 שעות – זכויות העובדים תשארנה על כנן.


במידה וקיים בין העובד למעביד הסכם קיבוצי או אישי המטיב עם העובד יותר מההוראות לעיל, יש להחיל בעניינו של העובד את ההוראה המטיבה ביותר.


חופשה בערב חג, האם יום חופשה מלא?


המעביד רשאי לנכות ממסכתו של העובד יום חופשה מלא גם אם לקח האחרון את יום החופש בערב החג. עם זאת, במקרים בהם קיים הסכם קיבוצי או הסכם אישי אחר בין העובד למעביד, יש לבחור בהוראה המטיבה ביותר עם העובד.


כמה עובדים בחול המועד?


חוק שעות עבודה ומנוחה אינו מתייחס לימי חול המועד כימים מיוחדים המזכים את העובדים בשכר נוסף או היקף שעות מיוחד. ימי חול המועד הינם ימי עבודה רגילים, כאשר במקרה בו לקח העובד חופשה במהלך חול המועד – רשאי המעביד לקזז אותה מימי החופשה המגיעים לו.


האם המעביד רשאי להוציא את העובדים לחופשה מיוזמתו?


חוק חופשה שנתית מתיר למעביד להוציא את העובדים לחופשה שנתית יזומה. מעסיקים רבים נוטים "לנצל" סמכות זו במהלך חול המועד פסח.

 

      קראו בנוסף:

 

במקרים בהם לא קיימת לעובד מכסת ימי חופשה צבורה המספיקה לחופשה בחול המועד, לא רשאי המעסיק לשמור לו יתרת ימי חופשה שלילית. דהיינו, המעביד חייב לשלם לעובד את שכרו כרגיל, ואין הוא רשאי לזכור לו את ימי החופשה הנ"ל בשנה הבאה.


חופשה ביום חג


עובד אשר מועסק במסגרת שאינה חודשית, ונוטל יום חופש ביום בו חל אחד מחגי הפסח, אינו "מאבד" יום חופשה. למשל, עובד אשר יוצא לטיול עם משפחתו מיום ראשון ועד ליום רביעי, כאשר במהלך החופשה חלים גם ערב חג ויום חג, תחשב חופשתו למניין ימי החופשה השנתית כשלושה ימים בלבד.

 
יום מחלה במהלך החג


חוקי העבודה אינם מתייחסים לסוגיית יום מחלה החל במהלך חג. מצד אחד, רשאי העובד לטעון כי חלה במהלך החג ועל כן זכאי הוא לשכר מלא בעבור יום העבודה. מאידך – ישנה גישה הטוענת כי התשלום בעבור ימי המחלה הללו יהיה בהתאם לחוג דמי מחלה (לא מתקבל שכר בעבור היום הראשון, היום השני ב-75%, וכן הלאה על פי הוראות החוק).


מהו הגמול בעבור עבודה בחג הפסח?


על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דין ימי חג כדין ימי מנוחה שבועית. אי לכך, עובד אשר מועסק בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן, זכאי לשכר בגובה של 150% משכרו הרגיל. במידה ושכרו של העובד, כולו או חלקו, משולם לו לפי כמות התוצרת – המעביד ישלם לו בעבור כל יחידה גמול בשיעור של 150% מהשכר הרגיל.


במקרה של עובד חודשי, המעביד אינו חייב לשלם לו גמול בעבור העבודה בימי החגים (כמו שאין הוא מפחית משכרו בחודש פברואר הכולל רק 28 ימים, או בספטמבר בו חלים חגים רבים).


חג שמח!
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח


פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: ביטוח לאומי עובדים, זכויות מטפלת, מילואים זכויות, זכויות בעבודה, זכויות עבודה, זכויות העובד,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.