www.ovdim.org.il

שמירת רצף זכויות עובד גם בתקופת מעצר, האמנם?

דרגו את המאמר

חזר לעבוד לאחר מעצר ופוטר, האם זכאי לפיצויי פיטורים?

 

עובדים זכאים לקבל פיצויי פיטורים במידה והם פוטרו לאחר שנה במקום העבודה. ישנם מקרים בהם עובדים נאלצים להפסיק את עבודתם באופן זמני. אי לכך, לא כל הפסקה מהווה ניתוק של יחסי עובד מעביד. לעיתים, עובד חוזר למקום עבודתו לאחר נתק מסוים, וזאת מבלי שזכויותיו תיפגענה. האם מעצר בית תקף לעניין זה?

 

הנתבע הינו בעליו של עסק מורשה לחשמלאות בניינים ותעשייה. התובע עבד אצל הנתבע כשלוש שנים, עד למעצרו בתחילת פברואר 2008. במשך 35 ימים שהה התובע במעצר, ולאחר מכן הועבר למעצר בית לחמישה חודשים נוספים. ההליך הפלילי כנגד התובע הסתיים בהרשעה ובקנס בלבד. עם שחרורו, חזר התובע לעבוד אצל הנתבע, ארבע וחצי חודשים נוספים, עד שפוטר. האם בנסיבות אלו זכאי התובע לפיצויי פיטורים? האם נשמרה רציפות בתקופת עבודתו של התובע, לפי חוק פיצויי פיטורים?

 

אורך התקופה ומשמעותו

 

על מנת שהתובע יזכה בתביעתו לפיצויי פיטורים, היה עליו להוכיח כי תקופת מעצרו לא קטעה את רציפות עבודתו. סעיפים 1 ו-2 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, עוסקים ברציפות זו. התובע טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורים מחמת מספר טעמים. התובע טען כי הוסכם בין הצדדים כי "פיצוייו ימשיכו להצטבר". העובד כיוון בעניין זה לסעיף 2(5) לחוק הקובע כי "פגרה או חופשה שלא בשכר, אשר ניתנו בהסכמת המעביד, אינם מנתקים את יחסי העבודה". הנתבע הכחיש הסכמה כאמור. נטל ההוכחה לעניין זה הונח על כתפיו של התובע והוא לא הרים אותו כנדרש. אי לכך, טענת ההסכמה נדחתה.

 

      קראו עוד בתחום:

   

הצדדים היו חלוקים לגבי אורך התקופה בה נעדר התובע מעבודתו. האם מדובר ביותר משישה חודשים, או פחות מכך. כל צד ניסה למשוך לכיווניו הוא. התובע השקיע מאמצים מרובים בנסיון להוכיח כי תקופת מעצרו, שבה לא עבד בשרות הנתבע, היתה קצרה משישה חודשים. הנתבע, לעומתו, הביא תימוכין לגרסתו שמדובר היה בתקופת מעצר והפסקת עבודה ארוכה מעט יותר, בין שבעה לשמונה חודשים.

 

פיטוריו של התובע היו בטרם תוקן החוק בסוף שנת 2009, ועל כן הוראת החוק הרלבנטית עמדה על חודשים בלבד. כך או כך, נקבע בפסק הדין כי התובע נעדר מעבודתו במשך שבעה חודשים ומעט יותר.

 

האם יחסי עובד מעביד נותקו בתקופת המעצר?

 

אי לכך, נותרה לתובע אפשרות אחת אחרונה – להוכיח כי הוא זכאי לפיצויי פיטורים וזאת משום שהפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עבודה איננה פוגעת ברציפות ההעסקה. כעת, בית הדין נדרש לבחון האם נותקו יחסי עובד מעביד בין הצדדים, במהלך תקופת מעצרו של התובע, אם לאו.

 

יחסי עובד מעביד מגיעים לכדי סיום עם התפטרות או פיטורים. בשני המקרים, צריך להראות כוונה ברורה, וחד משמעית, בנוגע לכוונה לסיים את יחסי העבודה. האם המעצר מהווה התפטרות? בית הדין קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה. ראשית, הנתבע ידע היטב על מעצרו של התובע, והאחרון לא נעלם מעבודתו כאילו בלעה אותו האדמה. הנתבע קיבל דיווחים בעניין המעצר מחבריו של התובע, והוא אף התייעץ עם עורך דינו בנוגע להשלכות של המעצר על העסק ועל יחסי העבודה.

 

 

הלכה פסוקה היא כי לא מוטל על עצור נטל כבד מדי בכל הקשור לחובתו הראשונית להודיע למעביד על דבר מעצרו. די אפוא בכך כי הידיעה בנוגע למעצר תימסר בתוך פרק זמן סביר, מוקדם ככל הניתן. התובע העביר את הודעת המעצר באמצעות שכנים ומקורבים, ולא טען כי הוא לא מעוניין לשוב לעבודה לאחר שיתברר העניין הפלילי אליו נקלע. דהיינו, התובע לא ביקש להתפטר מעבודתו.

 

הנתבע טען כי לא התכוון לפטר את התובע ולשלול את פיצויי הפיטורים שלו, אך לאחר שראה כי "התובע נטש את עבודתו", לא הייתה לא ברירה אלא להפעיל את סנקציית שלילת פיצויי הפיטורים. יצוין כי הנתבע עשה בעניין זה דין לעצמו, למרות שקיבל ייעוץ משפטי, ובמקביל – לא הודיע על שלילת פיצויי הפיטורים לעובדו לשעבר הנתון במעצר.

 

לסיכום, נקבע כי התובע לא פוטר מעבודתו וזאת משום שלא היה כל אקט של פיטורים מצידו של הנתבע. היות והתובע לא פוטר, ואף לא התפטר, פנה בית הדין לעבודה לבחון מהו משקלה של תקופת המעצר ביחס לזכותו של התובע לפיצויי פיטורים עם פיטוריו לאחר שחרורו.

 

האם המעצר הוא עילה לשלילת פיצויי פיטורים?

 

עוד יצוין כי העובדה שהתובע נעצר איננה יכולה להוות עילה לשלילת פיצויי פיטורים. אדם אשר נעצר הינו חף מפשע, וזאת כל אימת שלא הוכח אחרת. אכן, לעיתים ייתכן כי מעצרו של עובד יהיה בשל פעילות פלילית בקשר לעבודה, או הפרת משמעת חמורה, ועל כן יהיה ניתן לשלול את פיצויי הפיטורים מהעובד. עם זאת, במקרה דנן לא נשמעה כל טענה בכיוון זה. הנתבע, אשר עליו היה נטל הראיה לשלילת פיצויי הפיטורים, לא הציג את מעצרו של התובע כעילה לפיטורים, ואף השיב את האחרון לעסקו לאחר שחרורו.

 

האם סוכל חוזה העבודה?

 

השאלה שנותרה לבירור הייתה – האם מעצרו של התובע הביא לכך שיסוכל חוזה העבודה. בית הדין סקר את מגמות הפסיקה בשורה של פסקי דין בעלי עניין זהה. לדוגמא, בפסק דין קוקא נדונה זכאותם של עובדים פלשתינאים לפיצויי פיטורים לאחר שעבודתם הופסקה עם תוכנית ה"התנתקות". בפסק דין זה השופטים היו חלוקים בדעותיהם, ובסופו של היום נקבע כי העובדים לא זכאים לפיצויי פיטורים וזאת משום שחוזה העבודה סוכל כדין (בנסיבות שלא היו תלויות בצדדים).

 

במקרה אחר, עובד אשר קיבל צו הרחקה למשך שלושה חודשים, ועבודתו לא נשמרה לו על ידי המעסיק, הוכר כמפוטר הזכאי לפיצויי פיטורים. לעומת זאת, ה"מרגל הישראלי", עזאם עזאם, אשר הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורים בשל ישיבתו בכלא המצרי במשך שמונה שנים, נאלץ לשוב בידיים ריקות מבית הדין. בפרשת עזאם נקבע כי מעצר ארוך מאד מביא לסיכול חוזה העבודה.

 

בית הדין לעבודה קבע כי במקרה דנן, לא מדובר בסיכול חוזה. "כאשר עלינו לבחון האם מעצר מסכל חוזה עבודה ספציפי, מוטל עלינו להעניק משקל רב לחזקת החפות ולחשיבות שיקומם של עצירים לאחר מעצרם", נכתב בפסק הדין, "אין ספק שישנה חשיבות חברתית רבה לכך שאנשים שנעצרו, ואפילו לא הורשעו בדין, יוכלו לחזור לחייהם הקודמים, לרבות לעבודתם הקודמת".

 

בית הדין פירט את מכלול השיקולים העומדים מאחורי החלטותיו בסוגיות כגון דא - מהות העבירה בה נחשד העובד; אורכו הצפוי של המעצר; עד כמה קל למצוא לעובד מחליף זמני; עד כמה מורכב להחזיר את העובד לעבודתו לאחר המעצר ועוד. במקרה דנן, נקבע כי שישה חודשים מהווים אפוא פרק זמן סביר וסיומו הינו במועד הנראה לעין.

 

כמו כן, נקבע כי הנתבע היה יכול, בהתחשב בסוג עבודתו של התובע, להעסיק ולהכשיר עובד זמני מבלי שיוטל עליו נטל כבד מדי בעניין זה. יתרה מכך, הנתבע אך נהג כך במקרה דנן (העסיק אחר במקום התובע עד לסיום מעצר הבית, והשיב את התובע לעבודתו בתום מעצרו).

 

לסיכום, היות ולא מדובר בפיטורים או התפטרות, וחוזה העבודה לא סוכל, העובד זכאי לפיצויי פיטורים עם פיטוריו כארבעה חודשים לאחר מעצרו. מדובר ב"הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עובד ומעביד, אשר אין בה כדי לפגוע ברציפות בעבודה הנדרשת כתנאי מוקדם לקבלת פיצויים לפי החוק.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

תביעת פיצויי פיטורין של רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

השלמת פיצויי פיטורין עקב הפחתת היקף עבודה פיזיותרפיסטית

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה דרש פיצויי פיטורין

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

תביעה לפיצויי פיטורין עקב הפחתת עמלות

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

מנהלת חשבונות שהתפטרה מחמת מצבה הבריאותי תבעה פיצויי פיטורין

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בחופשת מחלה ללא שימוע

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

פיטורין ללא שימוע לאחר השעיה בעקבות התנהגות אלימה בעבודה

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  

מורה שפוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה דרש פיצויי פיטורין

מורה במוסד "מוכר שאינו רשמי" פוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה וטען כי מדובר בפיטורין שלא כדין.  

חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת פוטר בטרם השלים שנת עבודה

תביעת פיצויי פיטורין של חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת במשך 11.5 חודשים בתחנת דלק כדי לקבל מענק עבודה מועדפת.  

פיצויי פיטורין לשומר שפוטר עקב חשד בביצוע גניבה

תביעה לתשלום פיצויי פיטורין עבור שומר במושב, אשר פוטר בעקבות חשד בביצוע גניבה שאירעה במקום עבודתו. 

מאבטח שהתפטר עקב העדר שיבוץ קבוע דרש פיצויי פיטורין

שומר שהועסק על ידי חברה המספקת שירותי שמירה ואבטחה התפטר עקב העדר הצבה קבועה ודרש פיצויי פיטורין בשל הרעה בתנאים.  

עובד שקיבל פיצויי פיטורין באיחור דרש פיצויים בגין הלנה

עובד שקיבל פיצויי פיטורין לאחר למעלה משלושה חודשים מיום הפיטורין, הגיש תביעה נגד המעסיק בגין הלנת פיצויי פיטורין ותשלום פיצויי פיטורין באיחור. 

פיצויי פיטורין עקב התפטרות בשל מצב נפשי לקוי

דיילת מכירות נפצעה בתאונת עבודה וכתוצאה מכך נגרם לה נזק נפשי, אשר מנע ממנה להמשיך לעבוד, על כן הגישה את התפטרותה מחמת מצב בריאותה הלקוי ודרשה פיצויי פיטורין. 

העובדת שפוטרה ביקשה להמשיך בעבודתה כדי להשלים שנה

עובדת שפוטרה עקב אי שביעות רצון המעסיק מתפקודה, ביקשה להמשיך לעבוד עוד חודשיים וחצי כדי להשלים 12 חודשי עבודה.  

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואים

עובד בבית קפה התפטר לאחר כשנתיים וחצי עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואיו ודרש פיצויי פיטורין.  

עובד בתחום האינסטלציה דרש לקבל שכר בגין זמן נסיעה

עובד בתחום האינסטלציה מסר מכתב התפטרות עקב אי קבלת שכר עבור זמן נסיעות ודרש לקבל פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לאחר התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של הבעל

העובדת ביקשה לשנות את שעות עבודתה בעקבות פציעתו של בעלה, אולם מאחר שלא ניתן היה לשנות את תנאי העבודה היא התפטרה ותבעה פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לנהג שפוטר עקב גניבה מהמעסיק

האם יש לשלול פיצויי פיטורין של נהג משאית שפוטר עקב גניבת דלק מהמעסיק?  

פיצויי פיטורין וזכויות נוספות לעובדת משק בית

עובדת משק בית הגישה תביעה נגד המעסיק ודרשה פיצויי פיטורין ותשלום זכויות נוספות בגין סיום עבודתה לאחר חמש שנים וחצי.  

האם העובדת זכאית לפיצויים בגין פגם בהליך השימוע?

תביעה של מוכרת בגדים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין עקב פגם בהליך השימוע, לאחר חמש שנות עבודה ברשת.  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: פיצויי פיטורים, הלנת פיצויים, פיטורין לידה, פיצויים עבודה וזכויות, פיצויי עבודה, זכויות פיטורין, פיטורים, מילואים וזכויות העובד, פיטורי נשים,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.