www.ovdim.org.il

דוגמא להסכם פשרה לניתוק קשר עובד מעביד

דרגו את המאמר
דוגמא להסכם פשרה אשר נחתם בהמלצת בית הדין לעבודה
 
הצדדים מודיעים כי בהמלצת בית הדין הגיעו להסכם פשרה כדלקמן:
 
  1. ביום 11/9/05 יסתיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים. מועד זה לא ישתנה מכל סיבה שהיא, והמבקש יחזיר את הרכב, סלולרי, וכל מסמך או העתק ממסמך או חומר הנשמר על מדיה-מגנטי והקשור לעבודתו בחברה והנמצא ברשותו.
  2. עם סיום יחסי עובד ומעביד יערך גמר חשבון וכן ישוחררו למבקש כל הכספים, כפי שהצטברו בפועל, בקרן הפנסיה מבטחים.
  3. בהתאם לתוכנית האופציות של החברה, יוכל המבקש למשש אופציות אשר עומדות לרשותו (VESTED) והניתנות למימוש ביום ניתוק יחסי עובד-מעביד וזאת במשך שלושה חודשים מיום ניתוק יחסי עובד-מעביד (ראה נספח 1).
  4. המבקש מתחייב כי גם לאחר סיום יחסי עובד ומעביד ימשיך וישמור על סודיות מלאה בכל הקשור לחברה, לעסקיה, לסודותיה המקצועיים והמסחריים וכן לא יעשה שום פעולה אשר עלולה לפגוע בחברה באופן כלשהו. מובהר במפורש כי ההתחייבות כאמור לעיל, הינה ללא הגבלת זמן. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב המבקש לא לגלות ו/או להעביר, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף מחוץ לתרו, כל מידע על תרו או כל מידע שהגיע אליו במסגרת עבודתו בתרו או בקשר לעבודתו בתרו, שאינו נחלת הכלל, לרבות מידע על ספקי תרו, לקוחותיה או כל גוף אחר שיש לו קשר עם תרו. המידע הסודי המוזכר בסעיף זה היינו לרבות מסמכים או אינפורמציה הכוללים ידיעות על מקום מתקנים והיקפם, ציוד ומפרטיו, נושאי ייצור, חומרים שמשתמשים בהם, המצאות וגילויים, שיטות מחקר, אמצעי ותהליכי ייצור, קשרי ודרכי מסחר, תכניות עתידיות וכל אינפורמציה וידע הנוגעים לכל אלו. בכל מקום של ספק או אפשרות כי אינפורמציה או מסמך הם סודיים כנ"ל, ינהגו בהם כאילו אמנם היו סודיים.
  5. כתמורה נוספת לביצוע התחייבותו כאמור בסע' 4 לעיל, תשלם תרו למבקש, מענק מיוחד בסך כולל של 373,086 ש"ח ברוטו, וזאת בארבעה תשלומים שווים, שישולמו אחת לרבעון, החל מחודש ינואר 2006, והכל רק אם עמד המבקש בהתחייבותו כאמור בסע' 4 לעיל, לפי קביעה החברה.
  6. אם לפי קביעת החברה הפר המבקש את התחייבותו כאמור בסע' 4 לעיל באופן כלשהו, לאחר קבלת המענק כאמור לעיל, כולו או מקצתו, הוא לא יהיה זכאי ליתרת המענק (ככל שעדיין לא קיבל את מלוא המענק) וכן יהיה עליו להחזיר לחברה את סכום המענק שכבר קיבל בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום ביצוע כל תשלום ותשלום, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שיעמוד לחברה.
  7. המבקש מצהיר, כי למעט ביצוע האמור בסעיפים 2 ו-5 אין למבקש ולא תהיינה למבקש או לבאים מכוחו כל טענה או דרישה מן החברה, עובדיה ומשמשייה, בכל הקשור לתקופת עבודתו וסיומה ובכלל זה פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, שכר, שעות נוספות, מענקים, חופשה הבראה, הפרשות לקרנות ובסיס ההפרשה וכן כל זכות או הטבה אחרת כלשהי.
  8. הסכם זה בא במקום כל הסכמה אחרת לעניין סיום יחסי עובד ומעביד, בין המשיבה למבקש.

 
                                                                                                                     
                       המבקש                                                         החברה

      
לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

תביעת פיצויי פיטורין של רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

השלמת פיצויי פיטורין עקב הפחתת היקף עבודה פיזיותרפיסטית

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה דרש פיצויי פיטורין

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

תביעה לפיצויי פיטורין עקב הפחתת עמלות

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

מנהלת חשבונות שהתפטרה מחמת מצבה הבריאותי תבעה פיצויי פיטורין

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בחופשת מחלה ללא שימוע

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

פיטורין ללא שימוע לאחר השעיה בעקבות התנהגות אלימה בעבודה

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  

מורה שפוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה דרש פיצויי פיטורין

מורה במוסד "מוכר שאינו רשמי" פוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה וטען כי מדובר בפיטורין שלא כדין.  

חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת פוטר בטרם השלים שנת עבודה

תביעת פיצויי פיטורין של חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת במשך 11.5 חודשים בתחנת דלק כדי לקבל מענק עבודה מועדפת.  

פיצויי פיטורין לשומר שפוטר עקב חשד בביצוע גניבה

תביעה לתשלום פיצויי פיטורין עבור שומר במושב, אשר פוטר בעקבות חשד בביצוע גניבה שאירעה במקום עבודתו. 

מאבטח שהתפטר עקב העדר שיבוץ קבוע דרש פיצויי פיטורין

שומר שהועסק על ידי חברה המספקת שירותי שמירה ואבטחה התפטר עקב העדר הצבה קבועה ודרש פיצויי פיטורין בשל הרעה בתנאים.  

עובד שקיבל פיצויי פיטורין באיחור דרש פיצויים בגין הלנה

עובד שקיבל פיצויי פיטורין לאחר למעלה משלושה חודשים מיום הפיטורין, הגיש תביעה נגד המעסיק בגין הלנת פיצויי פיטורין ותשלום פיצויי פיטורין באיחור. 

פיצויי פיטורין עקב התפטרות בשל מצב נפשי לקוי

דיילת מכירות נפצעה בתאונת עבודה וכתוצאה מכך נגרם לה נזק נפשי, אשר מנע ממנה להמשיך לעבוד, על כן הגישה את התפטרותה מחמת מצב בריאותה הלקוי ודרשה פיצויי פיטורין. 

העובדת שפוטרה ביקשה להמשיך בעבודתה כדי להשלים שנה

עובדת שפוטרה עקב אי שביעות רצון המעסיק מתפקודה, ביקשה להמשיך לעבוד עוד חודשיים וחצי כדי להשלים 12 חודשי עבודה.  

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואים

עובד בבית קפה התפטר לאחר כשנתיים וחצי עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואיו ודרש פיצויי פיטורין.  

עובד בתחום האינסטלציה דרש לקבל שכר בגין זמן נסיעה

עובד בתחום האינסטלציה מסר מכתב התפטרות עקב אי קבלת שכר עבור זמן נסיעות ודרש לקבל פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לאחר התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של הבעל

העובדת ביקשה לשנות את שעות עבודתה בעקבות פציעתו של בעלה, אולם מאחר שלא ניתן היה לשנות את תנאי העבודה היא התפטרה ותבעה פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לנהג שפוטר עקב גניבה מהמעסיק

האם יש לשלול פיצויי פיטורין של נהג משאית שפוטר עקב גניבת דלק מהמעסיק?  

פיצויי פיטורין וזכויות נוספות לעובדת משק בית

עובדת משק בית הגישה תביעה נגד המעסיק ודרשה פיצויי פיטורין ותשלום זכויות נוספות בגין סיום עבודתה לאחר חמש שנים וחצי.  

האם העובדת זכאית לפיצויים בגין פגם בהליך השימוע?

תביעה של מוכרת בגדים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין עקב פגם בהליך השימוע, לאחר חמש שנות עבודה ברשת.  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: פיטורין מחלה, פיצויי עבודה, פיצויי פיטורין סעיף 14, פיצויי פיטורים, הלנת פיצויים, פיטורי נשים, פיטורים, מילואים וזכויות העובד, פיטורין לידה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.